В А Ж Н О


Считано от 01.08.2016 г. с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Целодневна детска градина №93 „Славейче” продължава дейността си като Детска градина №193 „Славейче”.

Честит ден на детето!


Екипът на ЦДГ №93 "Славейче" поздравява всички свои възпитаници с празника като им пожелава забавни игри, много усмивки и щастливо детство!НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА


НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА:
1. Здравна карта на дете (Данни, нанесени от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005 Г.) В сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г.).
2. Здравно профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.
3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.
5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в детската градина.
6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни).
Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, не се приемат! За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя Протокол от СРИОКОЗ.
При отсъствие на дете от детската градина се изискват следните медицински документи:
• за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;
• за повече от 30 дни по епидемични показания (стомашно-чревни разстройства) се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
• за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
Медицинските документи се представят в ЦДГ№93 „Славейче” един работен ден преди постъпване на детето.

Г Р А Ф И К НА Д Е Й Н О С Т И Т Е, свързани с класиране и записване на деца в ЦДГ №93 „Славейче” с прием от 15 септември 2016 година


22.02.2016 година (понеделник) - Oбявяване на свободните места за набор 2013 година за учебната 2016/2017 година
12.05.2016 година (четвъртък) - Край на актуализацията на профилите - 17:00 часа.
13.05.2016 година (петък) - Първо класиране по критерии за учебната 2016/2017 година (под граждански контрол)
14.05 2016 година (събота) - Публикуване на резултатите от първо класиране: по e-mail на родителя от ИСОДЗ; в профила на детската градина в ИСОДЗ и на място в детската градина.
16 май 2016 година - 27 май 2016 година: Записване на приетите на първо класиране деца
27.05.2016 година (петък) - Kрай на записване -17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от първо класиране. Край на актуализацията на профилите - 18:00 часа.
28.05.2016 година (събота) - Публикуване на резултатите от второ класиране, срок за записване до 10.06.2016г.
10.06.2016 година (петък) - Kрай на записване -17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от второ класиране. Край на актуализацията на профилите - 18:00 часа
11.06.2016 година (събота) - Публикуване на резултатите от трето класиране, срок за записване до 24.06.2016г.
24.06.2016 година (петък) - Kрай на записване -17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от трето класиране. Край на актуализацията на профилите -18:00 часа
25.06.2016 година (събота) - Публикуване на резултатите от четвърто класиране, срок за записване - 08.07.2016 г.
Необходими документи за записване на класираните деца:
1. Заявление от родителя (от профила на детето в ИСОДЗ)
2. Оригинал и ксерокопие от:
• удостоверение за раждане на детето;
• лични карти на родителите;
• трудова, служебна или осигурителна книжка.
3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи наличие на предимство.
4. Медицински документи
При записване родителят се запознава с:
• Правилник за дейността на детската градина.
• Списък на медицинските изследвания и документи за постъпване.
В периода 16 май 2016 година - 27 май 2016 година, записването ще се извършва всеки работен ден от 7:30 часа до 16:30 часа в канцеларията на детското заведение.
На 31 май 2016 година от 17.00 часа ще се проведе среща за родителите на новоприетите деца!

Разпределението на групите в ЦДГ№93 „Славейче" за 2016/2017 учебна година е, както следва:


І възрастова група - за деца, родени през 2013 година - 1 (една) група;
ІІ възрастова група - за деца, родени през 2012 година - 2 (две) групи;
Подготвителна група - за деца, родени през 2011 година - 1 (една) група;
Подготвителна група - за деца, родени през 2010 година – 2 (две) групи.

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ ИЗВЪН ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ


На основание чл.30, ал.5 от ППЗНП, Правила за осъществяване на допълнителни педагогически услуги приети с решение №367 но СОС от 26.06.2014 г. и заявено писмено желание от страна на родителите по групи, ръководството на ЦДГ№93 „Славейче”обявява конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги извън държавните образователни изисквания по следните дейности:
• Английски език
• Приложни изкуства
• Логопед
Допълнителните педагогически услуги се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон за търговския регистър или юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл.3, ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Обявата за конкурса е поставена на видно място в сградата на ЦДГ№93 „Славейче” и на интернет страницата на дирекция „Образование” при СО и съдържа:

I. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурс за ДПУ по документи с посочени данни за обратна връзка;
2. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лица или е едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е представен единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава / устройствения правилник/ съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
3. Декларация, че няма свързани лица между кандидата и органа, пред който се кандидатства;
4. Свидетелство за съдимост /за преподавателите/ - в срок на валидност;
5. Документ от психодиспансер / за преподавателите/;
6. Оферта, която да съдържа: учебната програма по възрастови групи, цена на услугата /за обучение на едно дете за едно присъствие/ и в размер на отстъпката в % от събраните такси, които Изпълнителят ще провежда по банковата сметка на ЦДГ№93 „Славейче”.

Срок за подаване на документите за участие в конкурса от 26.04.2016 г. до 11.05.2016 г.

II. Критерии за оценка на офертите
• Ниво на квалификация на преподавателите;
• Програма за обучение на децата;
• Цена на обучение на децата;
• Размер на отстъпката в % от събраните такси за обогатяване на материалната и дидактична база;
• Социална отговорност.

III. Начин за провеждане на конкурса
1. По документи от комисия, определена със заповед на директора на ЦДГ№93 в състав:
• Представител на администрацията – район „Лозенец;
• Представител на родителите;
• Учител от ЦДГ№93 ;
• ЗАС.
2. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на ЦДГ№93.
Други условия: На кандидатите /юридически лица/ се предоставя проект на договора, с който да се запознаят.
3. Конкурсът се провежда по документи след представяне на минимум две оферти.
4. Документите за участие в конкурса, с оглед гарантиране на анонимността, се представят в два плика:

- А /в плик „А” се поставят документите от т.1 до т.5 вкл. от раздел I
- Б /в плик „Б” с надпис „Оферта” се поставя попълнената оферта.
- Двата плика се поставят в голям непрозрачен и запечатан плик, получен от ЦДГ№93. Не се допуска използването на други различни пликове.

• Пликовете се номерират по реда на постъпването със съответния входящ номер от Дневника за входяща кореспонденция с посочена дата.
1. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, в случай, че установи:
- непълнота в представените документи или неспазване на изискванията по т.4
2. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата на ЦДГ№93„Славейче” и на интернет страницата на дирекция „Образование” при СО.
3. Ако за участие в конкурса и след удължаване на срока по т.2 няма подадени оферти или има подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на ЦДГ№93 „Славейче”.
4. Конкурсната комисия заседава в едноседмичен срок от изтичане на срока за подаване на документите като съставя Протокол с класираните, съобразно предварително обявените критерии и методика за оценка.
5. Подписаният от председателя и членовете на комисията протокол за класиране на кандидатите се предава на директора с посочена дата.
6. В тридневен срок от получаване на протокола, директорът издава Заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. Заповедта се връчва лично срещу подпис или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия кандидат, а всички останали участници се уведомяват писмено.
7. Преди сключване на договора за ДПУ, директорът на ЦДГ№93 „Славейче” предоставя на представител на родителския активна детската градина и кмета на район „Лозенец” копие от Протокола на комисията за извършеното класиране и проект на договора.
8. Със спечелилия кандидат/юридическо лице/, избран за извършване на допълнителната педагогическа услуга се сключва договор, съгласно типов образец /Приложение 1/, предоставен от детското заведение при подаване на документите за участие в конкурса. Договорът се сключва между директора на ЦДГ№93 и фирмата-изпълнител след извършен контрол за законосъобразност, съгласно чл.13, ал.3, т.5 от ЗФУКПС.
9. Допълнителните педагогически услуги се провеждат във време извън задължителните регламентирани и нерегламентирани педагогически ситуации по образователни направления, съгласно ДОИ и следва да бъдат съобразени с възрастовите и индивидуални възможности и потребности на децата.
10. Преподавателите, осъществяващи ДПУ носят отговорност за живота и здравето на децата по време на образователната дейност, вземат и предават децата лично на учителя на групата.
11. Изпълнителите, осъществяващи ДПУ ежемесечно представят на директора списък на децата с отразено присъствие/отсъствие и дължими суми, заверен от съответния учител в групата и протокол, в който са отразени образователните теми за провежданите през месеца занимания.
12. За допълнителните педагогически услуги родителите заплащат такси, уговорени в договора по чл.3.. От събраните такси фирмите-изпълнители, предоставящи ДПУ отчисляват отстъпки за детското заведение.
13. Сумите от отстъпки, поотделно за проведените допълнителни педагогически услуги, се превеждат по банковата сметка на ЦДГ№93 „Славейче” от фирмите изпълнители, предоставящи ДПУ до края на месеца, следващ месеца в който е предоставена услугата.
14. За допълнителните педагогически услуги, които се провеждат от физически лица, таксите се събират на 100% от детското заведение и са приход на детското заведение.
15. Размерът на възнаграждението, намален със сумата от отстъпката, се изплаща с граждански договор и се отчита в разходната част на бюджета на детското заведение като външна услуга.

IV. Място за подаване на документите:

ЦДГ№93 „Славейче”, в деловодството от 10,00 до 12,00 часа от 26.04.2016 г. до 11.05.2016 г.

Празничен май


12 – „Огънят и гората“

Лошата врана иска да навреди на горските обитатели като пали къщичката на славея. Славеят търси помощта на децата и всички заедно, с помощта на театър "Бенефис", превръщат тази обикновена приказка в едно необикновено приключение за спасяването на гората.

20 - „Довиждане, детска градина!“

От 16.00 часа ще изпратим нашите млади възпитаници от група „Звънче” , които завършват обучението си в детската градина и от тази есен отиват на училище. Те ще поднесат на децата и родителите си празничен концер

27 –„Да танцуваме заедно!“

Концерт от 16.45 часа с артистичното участие на децата, изучаващи танци с Музикална фирма „Орфеево цвете”.
Очакваме много гости, усмивки и аплодисменти!

22 април 2016 година - Международния ден на Земята


Милиони хора отделят време на 22 април, за да направят своя принос за превръщането на Земята в по-добро място. От 2004 година и децата от ЦДГ№93 „Славейче“ участват в инициативи, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. В ГАЛЕРИЯ има снимка за това, което сме вършили за планетата в този ден.

Походът на книгите


От 2 до 23 април 2016 г. се проведе националната кампания „Походът на книгите“. Всички в ЦДГ№93 „Славейче“ – деца, учители и родители, участвахме заедно с много ентусиазъм и любов в петото издание на националната кампания за насърчаване на четенето. Пред децата от градината бивши наши възпитаници препрочетоха откъси от своите любими детски книги и всички заедно откриваха и преоткриваха чудните литературни светове. Наш гост беше и актьорът Цветомир Иванов, който не само с вълнение и майсторство прочете откъси от любимите си детски книги на малките, но ги запозна и с това как се прави книга.
Снимков материал по темата може да видите в галерията ни под надслов „Походът на книгите“.

Съобщение


Посещението през периода от 1 юни до 14 септември, съобразно Решение №25 на СОС от 2010 г., е по предварителна писмена заявка.
Краен срок за приемане заявление- 30.04.2016 г.
През месец август 2016 ЦДГ №93 „Славейче“ няма да работи с деца, поради извършване на профилактика и хигиенизиране на сградата. Децата, чиито родители са подали в срок до 30 април 2016 г. в ЦДГ№93 заявление за посещение на дежурна градина, ще бъдат преносочвани към ЦДГ №11 „Корабче“.

Архив новини


 

       

 

       Градината е открита през 1968 година и вече повече от 40 години приютявa малките палавници.
       Сградата е специално построена за детско заведение върху общинска територия и разполага с 2 занимални, 2 спални, 4 занимални-спални, салон по музика, кабинети по приложно изкуство и чуждоезиково обучение, салон за спортни занимания, кухненски блок, пералня-гладачна и административен сектор.

научи още... 

 

       

 

   

 

   

 

всички права запазени ЦДГ 93 „Славейче"